Kërkesë për riprogramim të borgjit

Kërkesat e konsumatorëve dhe udhëzimet për realizimin e tyre

Kërkesë për riprogramim të borgjit

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme nuk ka mundur ta paguaj borgjin ndaj KRU Hidromorava sh.a, mund te bej ri-programimin e borgjit duke u paraqitur ne sportelin e Kru Hidromorava.

Kërkesa për ri-programim te borgjit bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve

Dokumentet e kërkuara:

  • Neqoftese obligimi eshte ne emer te aplikuesit , nevojitet vetem leternjoftimi ( kopje )
  • Neqoftese nuk eshte obligimi ne emer te aplikuesit nevojitet kerkesa per nderrimin e emrit ( shiko me larte  )