Mbyllja e llogarisë/ aktivizimi i llogarisë së mbyllur

Kërkesat e konsumatorëve dhe udhëzimet për realizimin e tyre

Mbyllja e llogarisë/ aktivizimi i llogarisë së mbyllur

Derisa e keni shfrytëzuar uji në një objekt dhe keni qenë të regjistruar si konsumator, e ndërkohë më nuk e shfrytëzoni ujin (nuk ju nevojitet), që të ndalet faturimi (vetëm taksa) më tutje dhe kartela të mbyllet, të pasivizohet, Ju duhet të veproni si më poshtë:

  • Të vini në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve, të bëni kërkesën me shkrim  për pasivizim të pikës matëse dhe mbyllje të llogarisë, respektivisht për ndërprerje të furnizimit me uje,
  • Pagesa e shërbimit për shkyçje,
  • Dëftesë – pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.