Statuti kompanise

Mbeshtetur ne nenin  34 të Ligjit Nr. 06/L-016 për shoqëritë Tregtare në Kosovë, Ligjit nr.04/L-111 për ndryshim dhe ndryshim të Ligjit bazik nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Bordi i Drejtorëve të Kompanisë Regjionale të Ujësjellsit ” Hidromorva” – Shoqëri Aksionare në mbledhjen  e saj të mbajtur më  18.10.2022 nxjerr
STATUTIN  E 
Kompanisë regjionale të Ujësjellsit ”Hidromorava” – SH.A  Gjilan

 

Për tu njohur më tepër rreth statutit të kompanisë klikoni në vegzën e më poshtme.