Plani i Biznesit

PERMBLEDHJE

Plani i Biznesit 2023-2025 ofron një pasqyrë te aktiviteteve që kompania planifikon të ndërmerr gjatë kësaj periudhe, në mënyrë që të sigurojë furnizim të pandërprerë dhe te sigurt me ujë, si dhe të përmbushë objektivat e planifikuara të ndërmarrjes në mënyrë të matur dhe efikase.

Në këtë plan të biznesit, gjithashtu, i kushtohet rëndësi edhe  ndikuesve të jashtëm  si: legjislacioni, ndikimi socio-ekonomik, ndikimi mjedisor etj., si dhe organizimit të brendshëm të kompanisë siç janë: struktura organizative, qeverisja dhe menaxhimi i rrezikut.

Objektivat e Kompanisë na sigurojnë të  fokusohemi në  shërbimin sa më të mirë ndaj konsumatorëve, duke identifikuar  faktorët  kyç që dërgojnë drejt  përmbushjes së  planit të biznesit.

Objektivat financiarë, përfshijnë rritjen e të hyrave nga inkasimi, si dhe uljen e kostos së ofrimit të shërbimit. Në bazë të këtij plani, ndërmarrja parashikon të arrijë arkëtim  nga shitja e ujit në vlerë prej 2,388 milion EUR, si dhe shpenzimet operative të jenë rreth 1,872 milion EUR, kurse investimet kapitale te arrijnë vlerën prej  408 mijë EUR,  të cilët parametra janë të përcaktuara nga Autoriteti Rregullator për ujëra si : zgjerim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës dhe  jo-infrastrukturës.

Iniciativat kryesore që do të merren gjatë planit tre-vjeçar të biznesit, synojnë të sigurojnë që shërbimet me ujë  të përmbushin objektivat e ndërmarrjes , si dhe kënaqshmërinë e konsumatorit. Gjithashtu, do të synohet  ngritja e normës së faturimit të bazuar në lexim të ujëmatësve deri në 100%, dhe do të vazhdohet me  pastrimin e bazës së të dhënave për konsumatorët jo-ekzistent.