Plani i Biznesit 2024-2026

PERMBLEDHJE

Plani i Biznesit 2024-2026 ofron një pasqyrë për të siguruar një performancë solide për shërbime me furnizim me ujë duke identifikuar ndikimet e jashtme dhe të brendshme që i nënshtrohen industrisë së ujit – aktivitetet e nevojshme për të siguruar që ajo të përmbushë objektivat e ndërmarrjes në mënyrë të matur dhe efikase.

Në zhvillimin e planit të biznesit rëndësi i kushtohet edhe ndikuesve të jashtëm, si legjislacioni ekonomik e social, ndikimet mjedisore, struktura organizative, qeverisja dhe menaxhimi i riskut etj.

Objektivat e Kompanisë na sigurojnë të fokusohemi në shërbimin sa më të mirë duke ndërtuar strategji dhe identifikuar indikatorët kyç për një arritje drejt realizimit të caqeve dhe përmbushjes së planifikimit.

Plani i performancës merr në konsideratë burimet njerëzore si një komponentë themelore në realizimin e objektivave të saj; siguron një strukturë të përgjithshme të menaxhimit, menaxhimin strategjik të aseteve, përgjegjësitë e programeve të shërbimeve të ujit dhe trajtimit.