Legjislacioni

Legjislacioni primar

Legjislacioni primar i cili siguron autorizimet, përgjegjësit, mandatin për rregullimin e shërbimeve të ujit në Kosovë të ARRU. Gjithashtu në këtë ligj janë parapar përgjegjësit dhe mandati i Drejtorit, Zavendës Drejtorit, Kreysuesit të Komisionit Shqyrtues, dispozitat ndëshkimore etj