Kërkesat

Kërkesat e konsumatorëve dhe udhëzimet për realizimin e tyre

Të nderuar konsumatorë,

Të gjithë Ju që jeni konsumatorë të KRU Hidromorava Sh.A. mund të bëni kërkesa për shërbime të ndryshme, varësisht prej nevojës suaj. Stafi i KRU Hidromorava sh.a. do të përpiqet që këto kërkesa t’i realizojë sa më shpejt, duke respektuar Legjislacionin në fuqi, në bazë të të cilit edhe funksionon KRU Hidromorava sh.a. Të gjitha kërkesat tuaja mund t’i paraqitni, duke plotësuar formularin në sportelet e shërbimit për konsumatorë.

Sipas Rregullores 03/2016  per karten e konsumatorit te sherbimeve te ujit ne Kosove , të gjithë konsumatorët janë të obliguar që të nënshkruajnë Kontratën e Shërbimit në sportelet e shërbimit për konsumatorë. Kliko për Kontartën e Shërbimeve

Mënyra tjetër është të dërgoni kërkesën tuaj me postë elektronike në adresën info@kru-hidromorava.com, përmes kutisë së sugjerimeve nëpër të gjitha njesit e KRU Hidromorava sh.a .

Më poshtë mund t’i gjeni disa prej llojeve të kërkesave të cilat mund t’i bëni në sportelet e shërbimit ndaj konsumatorëve si dhe udhëzimet për realizimin e tyre.

Regjistrimi i konsumatorit të ri në KRU "Hidromorava" Sh.A

Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re. Me vete duhet të keni dokumentin identifikues. Konsumatorët komercialë duhet të sjellin edhe regjistrimin e biznesit. Nga ekipet e KRU Hidromorava do të bëhet pranimi teknik. Pastaj do të bëni kërkesën për kyçje dhe të nënshkruani kontratën për furnizim me uje. KRU Hidromorava do ta bëjë lidhjen e pikës matëse të konsumatorit brenda 48 orëve prej pranimit të kërkesës për kyçje.

Pas kësaj, konsumatori do të ketë status legal dhe mund t’i gëzojë të gjitha të drejtat sipas kontratës së nënshkruar për furnizim me uje.

Më poshtë mund ti gjeni gjitha aplikacionet

Shkarkoni aplikacionet

Ndërrimi i pronarit, respektivisht ndërrimi i emrit në kartelën e llogarisë

Çdo ndërrim i të dhënave të shfrytëzuesit të ujit brenda një objekti të pikës matëse, duhet të paraqitet në KRU Hidromorava sh.a. Që do të thotë, se shfrytëzuesi i cili pretendon të jetë konsumator i ardhshëm, duhet të paraqitet në sportelet e KRU Hidromorava sh.a. dhe të sjellë dokumentacionin si në vijim. Me rastin e shitblerjes së pronave, njëra ndër veprimet që konsumatori i ardhshëm duhet të bëjë, është edhe kontrollimi i detyrimeve të asaj pike matëse që ka ndaj KRU Hidromorava sh.a. Pra, duhet të sigurohet kartela e transaksioneve në të cilën figuron se nuk ka asnjë borxh ndaj KRU Hidromorava sh.a.
Për t’u bërë ndërrimi i emrit të konsumatorit, duhet të nënshkruhet kontrata e re për furnizim me uje. Ndërsa për ndërrimin e emrit nevojiten dokumentet si në vijim:

Kur ndërrohet pronari-shitblerje:

 • Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
 • Kopja e kontratës së shitblerjes e vërtetuar në gjyq,
 • Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori kërkon ndryshimin e emrit me pjesëtar tjetër të familjes, nevojiten:

 • Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
 • Certifikata familjare dhe deklarata nga konsumatori paraprak (aktual), që me dëshirë kërkon të ndërrohet emri në kartelën e llogarisë,
 • Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori aktual lëshon objektin me qira, nevojiten:

 • Kërkesa e qiramarrësit për ndryshimin e emrit,
 • Certifikata e pronësisë së objektit,
 • Kopja e kontratës për dhënien e objektit me qira,
 • Certifikata e biznesit e qiramarrësit nëse objekti lëshohet me qira për veprimtari komerciale,
 • Dëftesë -pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori i evidentuar vdes, nevojiten:

 • Kërkesa e anëtarit të familjes së konsumatorit që ka vdekur për ndryshimin e emrit,
 • Certifikata familjare dhe certifikata e vdekjes,
 • Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Ndërrimi i njehsorit, pikës matëse

 • Kërkesa me shkrim e konsumatorit për arsyen e ndërrimit të njehsorit. Formulari mund ta shkarkoni më poshtë, gjithashtu mund të merret edhe sportelet e KRU Hidromorava sh.a.
 • Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Mbyllja e llogarisë/ aktivizimi i llogarisë së mbyllur

Derisa e keni shfrytëzuar uji në një objekt dhe keni qenë të regjistruar si konsumator, e ndërkohë më nuk e shfrytëzoni ujin (nuk ju nevojitet), që të ndalet faturimi (vetëm taksa) më tutje dhe kartela të mbyllet, të pasivizohet, Ju duhet të veproni si më poshtë:

 • Të vini në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve, të bëni kërkesën me shkrim  për pasivizim të pikës matëse dhe mbyllje të llogarisë, respektivisht për ndërprerje të furnizimit me uje,
 • Pagesa e shërbimit për shkyçje,
 • Dëftesë – pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Ndërrimi i tarifës nga konsumatori amvisëri në konsumator komercial dhe anasjelltas

Ndërrimi i grupit tarifor bëhet me kërkesën e konsumatorit që duhet të bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Çdo ndërrim i veprimtarisë së objektit, duhet të pasqyrohet me ndërrimin e tarifave për shërbimet e ujit dhe kanalizimit. Ndërrimi i veprimtarisë nënkupton ndërrimin e statusit të konsumatorit nga ai i amvisërisë në komercial dhe anasjelltas, për shkak të rritjes apo zvogëlimit të ujit të angazhuar në objekt.

Kërkesë për kontrollimin e njehsorit

Çdo konsumator mund të bëjë kërkesë për kontrollimin e pikës matëse. Për të realizuar këtë kërkesë konsumatori duhet të dorëzojë kërkesën me shkrim në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Ekipet e autorizuara të KRU Hidromorava do të bëjnë kontrollimin në afatin e duhur.

Kërkesë për riprogramim të borgjit

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme nuk ka mundur ta paguaj borgjin ndaj KRU Hidromorava sh.a, mund te bej ri-programimin e borgjit duke u paraqitur ne sportelin e Kru Hidromorava.

Kërkesa për ri-programim te borgjit bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve

Dokumentet e kërkuara:

 • Neqoftese obligimi eshte ne emer te aplikuesit , nevojitet vetem leternjoftimi ( kopje )
 • Neqoftese nuk eshte obligimi ne emer te aplikuesit nevojitet kerkesa per nderrimin e emrit ( shiko me larte  )