KRU “Hidromorava” SHA Gjilan – shpall konkurs të brendshëm

KRU Hidromorava – K O N K U R S  TË  BRENDSHMËM
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në  KRU “Hidromorava”- sha Gjilan
Titulli i pozitës: Zyrtar Ligjorë

 

 

 

 

 

 

Shkarko dokumentet