KRU “Hidromorava” SHA Gjilan – shpall konkurs pune

KRU Hidromorava – K O N K U R S  P U B L I K
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Njësin Operative Kamenicë pranë KRU “Hidromorava”- sha Gjilan
Titulli i pozitës: Mirëmbajtës i pajisjeve elektro – mekanike

 

 

 

Shkarko dokumentet