KRU “Hidromorava” SHA Gjilan – shpall konkurs

Në bazë nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-2012 , nenit 8 të Rregullores mbi themelimin e mardhënies së punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01 /2024 për Rregullimin e Proeedurave të Konkursit në Sektorin Publik, KRU “Hidromorava”-sha Gjilan shpall:

K O N K U R S    P U B L I K

Për plotësimin e vendeve të lira të punës pranë KRU “Hidromorava”-sha Gjilan.

                    1 (një ) Vozitës i Eskavatorit, kategoria “C”, Gjilan
                    1 Punëtorë Fizik  në mirëmbajtjen e rrjetit të Kanalizimit, Gjilan

Lidhur me kriteret e punësimit dhe dokumentacionin përkatës ju lutem shkarkoni dokumentin  e bashkangjitur.

Gjithë kandidatet e interesuar për  aplikim dokumentacionin e kompletuar duhet ta dërgojnë në emailin zyrtar puna@kru-hidromorava.com