Konkurs Publik për Inxhinier për Planifikim dhe Zhvillim

Në bazë nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-2012 , nenit 8 të Rregullores mbi themelimin e mardhënies së punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01 /2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, KRU “Hidromorava”-sha Gjilan shpall:

                                                            K O N K U R S    P U B L I K

 

Për vendin  e lirë   te punes në KRU. Hdromorava Sh.A  në : Gjilan  , për këtë pozitë

 

1.1(Një): Inxhinier për Planifikim dhe Zhvillim

 

Përgatitja profesionale/shkollore: Diplomë Universitare – Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimore – Drejtimi Hidroteknikë.

Përvoja e punës: Së paku dy /2/ vjet përvojë pune profesionale.

Numri i kryesve: 1

Paga:720.00 €

 

Kushtet e veçanta:

 

  • Të ketë integritet të lartë moral dhe profesional;
  • Të ketë aftësi të dëshmuara në menaxhim;
  • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
  • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
  • Të mos jetë nën hetime apo të ketë qenë i dënuar për ndonjë vepër penale;
  • Të jetë i aftë për punë me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat e punës;
  • Kualifikimet e tjera profesionale janë përparësi;
  • Njohja e programeve aplikative WaterCad, GIS (ESRI), AutoCad;
  • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
  • Njohja e punës me kompjuter – programi Microsoft Office.

Dokumentacionin e plotësuar duhet ta dërgoni ne postën elektronike: puna@kru-hidromorava.com