KRU “Hidromorava” SHA Gjilan – shpall konkurs për NJO Viti

Në bazë nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-2012 , nenit 8 të Rregullores mbi themelimin e mardhënies së punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01 /2024 për Rregullimin e Proeedurave të Konkursit në Sektorin Publik, KRU “Hidromorava”-sha Gjilan shpall:

K O N K U R S    P U B L I K

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në NJ.O.Viti pranë KRU “Hidromorava”-sha Gjilan.

  1. 1 (një ) Operator në Letnicë, NjO.Viti ,
  2. 1 (një) Lexues të Ujëmatësve – inkasant , në NjO. Viti.
  3. 1(një) Mjeshtër në mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit NjO.Viti.

Lidhur me kriteret e punësimit dhe dokumentacionin përkatës ju lutem shkarkoni dokumentin  e bashkangjitur.

Gjithë kandidatet e interesuar për  aplikim dokumentacionin e kompletuar duhet ta dërgojnë në emailin zyrtar puna@kru-hidromorava.com