Raporti i Auditorit të Jashtëm për Pasqyrat Financiare për vitin 2023

RAPORTI I AUDITORIT TË JASHTËM

PËR PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN 2023