Raporti Vjetor final per vitin 2019

Raporti Vjetor është obligim i kompanisë dhe duhet punuar konform Ligjit Mbi
Ndërmarrjet Publike , Kodit te Etikes si dhe Udhëzuesit nga Njesia për Politika dhe
Monitorim të Ndermarrjeve Publike , si ndihmesë në përgatitjen e Raportit Vjetor për të
gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës, në përputhje me praktikat më të mira
ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqinë RepublikëneKosovës.
Suksesi në veprimtarinë e kompanisë varet nga pajtueshmëria me detyrimet ligjore dhe
rregullative, me ndjeshmëri për qështjet lokale dhe angazhim që i jep kontribut pozitiv në
zhvillimin e qëndrueshëm të kompanisë .
Prandaj, duke u bazuar në këtë detyrat dhe përgjejgësitë janë të përcaktuara brenda
kornizës që është e vendosur nga dy ligje më rëndësi të veçantë për Ndërmarrjet Publike

Shkarko dokumentet