RREGULLORE PËR MATJEN E UJIT, INSTALIMIN DHE LEXIMIN E PAJISJEVE MATËSE TË UJIT

Në mbështetje të nenit 48 të ligjit Nr.05/L-042 pë Rregullimin e Shërbimeve të ujit, dhe të nenit 27, paragrafi2 të Statutit të Kompanisë si dhe duke u bazuar në nenin 34, të Ligjit nr.03/L-087  për ndërrmarjet Publike. I ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin nr. 04/L-111 dhe Ligjit nr.05/L-009, Bordi I Drejtorëve të  KRU “Hidromorava” Sh.A Gjilan

 

Nxjerr këtë:

 

RREGULLORE

PËR MATJEN E UJIT, INSTALIMIN DHE LEXIMIN E PAJISJEVE MATËSE TË UJIT