Kompanitë Rajonale të Ujit në raport me konsumatorët janë përgjegjëse