Deklarata në Betim

Një përson ka të drejtë  të shërbejë si drejtor  vetëm  nëse i plotëson  të gjitha  kushtet  me poshtë si dhe kushtet  për pavarësi dhe përshtatshmëri   profesionale  të përcaktuara  në paragrafët  2 dhe 3 nenit 17 të këtij ligji

Shkarko dokumentet