Raporti i Auditimit i Hidromoraves per vitin 2020

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit,
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.
Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!