Raporti i kenaqshmerise se konsumatoreve 2020

Çdo vit kompania KRU “Hidromorava” e bënë këtë hulumtim për arsye që të masim rezultatet që ka për të shërbyer, atë që ka arritur dhe atë që nuk ka arritur ta realizojë gjatë këtij viti (2020) nga kërkesat e vitit paraprak të cilat ishin marrë parasysh dhe janë shtjelluar si kompani e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit duke u munduar qe të gjejnë zgjidhje dhe të orfrojn shërbime të cilat konsumatorët kishin nevojë dhe vërejtje eventuale. Pra ky raport është një pasqyrë e punës së kompanisë përballë kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve për të cilin janë marrë 1000 mostra në të gjithë terrenin ku vepron kompania, dhe të intervistuarit i janë përgjigjur trembëdhjetë pyetjeve ku secila pyetje kishte edhe opsionet e saj dhe gjithashtu anketimi ishte i hapur në atë pjesë kur konsumatorët kishin vërejtje kritikë apo sugjerim, pra të gjitha fjalët e tyre janë evidentuar nga anketuesit dhe të shfaqura në këtë raport.