Raporti i Auditimit i Hidromoravës për vitin 2022

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE
TË KOMPANISË RAJONALE TË UJËSJELLËSIT HIDROMORAVA
SH. A. PËR VITIN 2022