Konkurs Publik

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan:

  1. Një /1/ Zyrtar Çertifikues për Pagesa ;
  2. Një /1/ Zyrtar i mjeteve themelore;
  3. Një /1/ Teknik i IT-së
  4. Një / 1 / Mirëmbajtës i pajisjeve Elektromekanike
  5. Gjashtë /6/ Lexues të ujëmatësve, pesë /5 / në njësinë Gjilan ,dhe një /1/ në njësinë

    operative  në Viti;

  1. – Katër (4) punetor Fizik në  Mirëmbajtje të Rrjetit të ujësjellësit ;

     – dy (2)  Punëtor Fizik    në mirëmbajtje të Rrjetit të Kanalizimit ;

  1. Një /1/ Rojtar te Guri i Hoxhes ;
  2. Një /1/ Pastruese – Mirëmbajtese e pastertisë-sherbimi

Shkarko dokumentet