RREGULLORE 01/2016 PËR ZGJIDHJEN E ANKESAVE TË KONSUMATORËVE

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, në bazë të kompetencave të dhëna me nenin 4 paragrafi 3.6 të Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe nenit 6 paragrafi 3 Ligjit nr. 06/L- 088 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, me datë 23.07. 2019 miratoi:
RREGULLORE 01/2016 PËR ZGJIDHJEN E ANKESAVE TË KONSUMATORËVE
KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME