RREGULLORE NR.10/2019 PËR STANDARDET MINIMALE TË SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË

Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 3.6 dhe nenit 21, paragrafi 1, në kuptim të nenit 47, paragrafit 2 dhe 3 të Ligjit Nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, i shpallur në Gazet Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 4/2016 të datës 14 Janar 2016, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit,
Miraton:
RREGULLORE NR.10/2019 PËR STANDARDET MINIMALE TË SHËRBIMEVE
TË UJIT NË KOSOVË