Njoftim për konsumatorët e Komunës së Novobërdës dhe fshatrave: Bostan, Tullar, Makresh

UJI NGA RRJETI I UJËSJELLËSIT MUND TË PËRDORET PËR PIJE!

Gjilan, 09 mars 2022 – Të nderuar konsumatorë me vendbanim të lartcekur, Ju njoftojmë se pas analizave kimike dhe bakteriologjike të kryera pranë IRSHP-së Gjilan dhe analizave të kryera në laboratorin e KRU “Hidromorava”, uji nga rrjeti i ujësjellësit është brenda standardeve të kërkuara me ligj dhe udhëzimit administrativ për ujë të pijes.
Prandaj, mundeni ta përdorni ujin për pije dhe sanitari.
Ju falënderojmë për mirëkuptim!
Për çdo informatë shtesë, Ju lutem kontaktoni
Tel: 044983071, fix: 0280326980,
Kujdestaria inaktive : 044719813