Raporti Vjetor për vitin 2021

Raporti Vjetor është obligim i kompanisë dhe duhet punuar konform Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike , Kodit te Etikes si dhe Udhëzuesit  nga Njesia për Politika dhe Monitorim të Ndermarrjeve Publike , si ndihmesë në përgatitjen e Raportit Vjetor për të gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqinë RepublikëneKosovës.

Suksesi në  veprimtarinë e kompanisë   varet nga pajtueshmëria me detyrimet ligjore  dhe rregullative,  me ndjeshmëri  për qështjet  lokale  dhe angazhim  që i jep kontribut  pozitiv në zhvillimin e qëndrueshëm  të  kompanisë .

Për më shumë detaje, shkarko dokumentin më poshtë…

Shkarko dokumentet